Caravanstalling Mulder
Welkom
Informatie
Foto's
Route
Openingstijden
Tarieven
Voorwaarden
Contact
Nieuwbouw
Nog vragen?
Agenda
Onderhoud
Algemene voorwaarden in "gewoon" Nederlands
Alleen aan de officiële tekst kunt u rechten ontlenen. Deze tekst is uitsluitend bedoeld als verduidelijking.
1. t/m 8Deze artikelen zijn bedoeld om de officiële algemene voorwaarden als algemene voorwaarden te laten werken, en te zorgen dat ze altijd geldig zijn.
Tarieven, betalingen en openingstijden:
9.Er is een bijlage waar alle tarieven op staan. De tarieven kunnen worden aangepast:
a. Op de eerste dag na afloop van de eerste overeengekomen stallingperiode, en hierna jaarlijks per 1 oktober.
b. Als de regering de BTW aangepast of andere belastingen bedenkt.
c. Als de inflatie ( als het geld minder waard wordt) meer dan 15% is.
De aangepaste tarieven worden minimaal 40 dagen voor ingangsdatum bekend gemaakt per e-mail naar uw e-mailadres, en we vermelden dit op onze internetsite. U mag de overeenkomst dan opzeggen per ingangsdatum van de nieuwe tarieven zonder opzegtermijn.
10.De openingstijden kunnen gelijk met de tarieven worden aangepast. Dit staat ook op dezelfde bijlage.
11.Op de eerste factuur staat ook een voorschot van op dit moment 50 Euro. Dit is voor de te berekenen kosten van onder andere het ophalen en/of bezoeken van het gestalde. Aan het einde van ieder stallingjaar wordt dit voorschot weer aangevuld.
12.Als we van de bank Euro-incasso's mogen indienen en u geeft aan ons een goede machtiging hiervoor, dan vervalt na 1 maand het voorschot uit artikel 11, het restant voorschot wordt verrekend met het te betalen stallingsgeld. Dit geldt niet wanneer twee keer in één jaar de Euro-incasso niet was uit te voeren bijvoorbeeld door onvoldoende saldo.
13.We mogen facturen sturen voor een heel jaar. Na afloop van de overeenkomst moeten we het door u teveel betaalde stallinggeld, en het niet verbruikte deel van het voorschot uit artikel 11, over maken op uw bankrekening waarvan u de laatste betaling betaald heeft. Kosten die u nog moet betalen geven we uiteraard niet terug en u heeft geen recht op teruggave van renten of incassokosten.
14.Alle kosten kunnen alleen per bank/giro worden voldaan. Dus niet contant, per pin of per creditcard.
15.U mag uw plaats niet doorverhuren in welke vorm dan ook.
16.Als u niet op tijd betaalt moet u rente aan ons betalen en kunnen we incassokosten in rekening brengen. Ook wordt op uw eigendom een pandrecht gevestigd totdat u alles heeft betaald. Dus ook rente en incasso kosten. Als het pandrecht een jaar of langer gevestigd is, mogen we uw eigendom (laten) verkopen om de openstaande kosten betaald te krijgen.
17.Ook als het niet eens bent met de hoogte van een factuur moet u toch op tijd betalen.
Veiligheid:
18.Roken is op het gehele terrein van de stalling, zowel buiten als in de bedrijfsgebouwen verboden.
19.U moet aanwezige gasflessen uit uw eigendom halen. Dit mag bij ons op het erf. U neemt de gasfles(sen) dan mee naar huis.
20.U moet van aanwezige accu('s) minimaal een pool van de accu blijvend los maken, of de accu('s) verwijderen. Dit mag bij ons op het erf.
21.Het gebruik van een disselslot of wielklem is gewenst waarbij u een sleutel aan ons moet geven.
22.Het is niet toegestaan om waardevolle goederen in uw eigendom achter te laten en/of gestolen goederen te stallen, of in het gestalde achter te laten.
23.Als u niet aan de artikelen 18, 19, 20, 21 of 22 voldoet, zijn alle hieruit voortvloeiende risico's en alle hieruit voortvloeiende, zowel directe als indirecte kosten voor uw rekening.
Verplichtingen en rechten van stallinggebruiker:
24.U moet een afspraak maken om uw eigendom te brengen, te bezoeken, of op te halen. U maakt de afspraak in de agenda op onze site, www.caravanstallingmulder.nl. Indien u niet over internet beschikt of kan beschikken kunt u zo spoedig mogelijk, maar minimaal 1 werkdag van tevoren bellen om een afspraak te maken. Omdat er maar een beperkt aantal caravans tegelijk gehaald of gebracht kan worden is het verstandig eerder een afspraak te maken, dit voorkomt teleurstelling. Kom op de afgesproken tijd, dit voorkomt lange wachttijden. Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren de afspraak afgezegd wordt, wordt de afspraak niet in rekening gebracht.
25.Bij het ophalen van uw eigendom moet het kentekenbewijs desgewenst op verzoek worden getoond.
26.Werkzaamheden en dergelijke aan uw eigendom zijn in de stalling niet toegestaan. Het is in de stalling niet toegestaan verkoopacties te ondernemen.
27.Als u uw eigendom verkoopt en iets anders wilt stallen of uw eigendom wil vergroten of verkleinen ( bijvoorbeeld door een fietsenrek te monteren, of eraf te halen) moet u vooraf aan ons vragen of er ruimte beschikbaar is. Indien er ruimte beschikbaar is, worden reeds betaalde kosten 100% verrekend. Als er geen ruimte beschikbaar is, kan de overeenkomst alleen ontbonden worden volgens artikel 48 en verder.
28.Als u uw eigendom verkoopt en u wilt niets anders stallen en de nieuwe eigenaar van uw eigendom wil wel gebruik maken van dezelfde plaats in de stalling, dan wordt ondanks artikel 48 de overeenkomst, met ingang van de stallingovereenkomst van de nieuwe eigenaar, ontbonden en worden reeds betaalde kosten 100% verrekend met de nieuwe eigenaar. U krijgt geen geld terug. Uiteraard kunt u dat onderling wel regelen.
29.U moet bij wijziging van uw adres, e-mailadres en/of telefoonnummer ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.
30.U mag uw banden bij ons oppompen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het goed werken van de compressor, slangen, vulpistool en drukmeter of het juiste gebruik hiervan.
Verplichtingen en rechten van stallinghouder:
31.Wij mogen geen onbevoegden bij uw eigendom toelaten.
32 t/m 34.Wij zijn niet verplicht tot het nakomen van een verplichting als we daarbij gehinderd worden door iets, iemand of een gebeurtenis waar we niets aan kunnen doen. Als dit langer dan twee maanden duurt mogen u of wij de overeenkomst opzeggen. Wij hoeven dan geen schadevergoeding te betalen.
35.Wij slaan uw naam- en adresgegevens op in computerbestanden, deze bestanden zijn alleen voor ons en onze medewerkers. Wij mogen wel uw naam- en adresgegevens ter beschikking te stellen aan een incasso onderneming bij betalingsachterstand van stallinggebruiker. Aan een bedrijf ten bate van onderhoud aan het gestalde kan alleen na toestemming van stallinggebruiker gegevens beschikbaar worden gesteld. Deze gegevens worden verder aan niemand ter beschikking gesteld dan na bevel van het wettelijk bevoegd gezag.
Schade, aansprakelijkheid en verzekering:
36.U moet zelf uw eigendom voldoende verzekeren en water aftappen voor een vorstperiode; door ons niet te verzekeren risico's, zoals onder andere schade door vallend glas, vorstschade etc kunnen nooit aan ons worden toegerekend.
37.Als we ergens aansprakelijk voor mochten zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in onze officiële algemene voorwaarden is geregeld.
38.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van door of namens u niet verstrekte gegevens, onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.
39.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de eigenschappen van uw eigendom.
40.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door weersomstandigheden zoals vorst, storm, blikseminslag, heftige regenval, hagel en sneeuwval.
41.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door brand, oorlog, vandalisme, molest of van buiten komend onheil.
42.Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe en door ons verwijtbaar veroorzaakte schade.
43.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover dit betrekking heeft op schade in de zin van onze officiële algemene voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om ons de stallingovereenkomst en onze officiële algemene voorwaarden te laten nakomen, voor zoveel deze kosten aan ons toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt schade te voorkomen of beperken, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in onze officiële algemene voorwaarden.
44.Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
45.De aansprakelijkheid van ons is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
46.De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van stallinghouder of zijn medewerkers.
47.U bent aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, aan het eigendom van ons, van u of van iemand anders dat veroorzaakt is door u of uw eigendom.
Opzeggen van de overeenkomst:
48.Als de overeenkomst is aangegaan voor een periode van minder dan elf maanden wordt deze niet stilzwijgend verlengd. Als de overeenkomst is aangegaan voor een periode van elf maanden of meer wordt deze telkens stilzwijgend voor een periode van 1 maand verlengd. Het opzeggen van de overeenkomst kan alleen door de u en ons gedaan worden per verlengdatum met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal één hele kalendermaand voor u en met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal twee hele kalendermaanden voor ons.
49.Als wij de overeenkomst hebben opgezegd en uw eigendom is na afloop van de overeenkomst niet uit de stalling opgehaald, dan mogen wij uw eigendom uit de stalling (laten) verwijderen voor uw rekening en risico.
50.Als u de overeenkomst heeft opgezegd en uw eigendom is niet uit de stalling opgehaald, dan mogen wij de overeenkomst met telkens een maand verlengen totdat uw eigendom is opgehaald. De kosten hiervoor moeten betaald zijn voordat u uw eigendom terug krijgt. We mogen ook uw eigendom uit de stalling (laten) verwijderen voor uw rekening en risico.
Print vriendelijke versie

Caravanstalling Mulder BV, Verbindingsweg 9, Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas ( Zuid Holland ), 06-22059612, KvK:24429699