Caravanstalling Mulder
Welkom
Informatie
Foto's
Route
Openingstijden
Tarieven
Voorwaarden
Contact
Nieuwbouw
Nog vragen?
Agenda
Onderhoud
Algemene voorwaarden
Algemeen:
1.Definities:
stallinghouder: Caravanstalling Mulder BV, Verbindingsweg 9, 2914 LH Nieuwerkerk a/d IJssel, KvK nr: 244296990000
stallinggebruiker: Hij/zij die een roerend goed in bewaring geeft aan stallinghouder.
het gestalde: Het roerend goed dat stallinggebruiker in bewaring geeft aan stallinghouder.
stalling: In of uitpandige ruimte waar stallinghouder over kan beschikken en waar het gestalde zich bevindt.
bijlage: Een bijlage met tarieven en openingstijden die als bijlage een geheel vormt met de overeenkomst en algemene voorwaarden.
2.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen stallinghouder en een stallinggebruiker waarop stallinghouder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3.De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van stallinggebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Stallinghouder en stallinggebruiker zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7.Indien stallinghouder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat stallinghouder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
8.Deze voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 oktober 2012 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 244296990000. Deze voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de site van stallinghouder: www.caravanstallingmulder.nl
Tarieven, betalingen en openingstijden:
9.De te betalen tarieven zoals vermeld in de bijlage kunnen worden herzien:
a. Op de eerste dag na afloop van de eerste overeengekomen stallingperiode, en hierna jaarlijks per 1 oktober.
b. Indien de wetgever de tarieven voor relevante belastingen en/of accijnzen aanpast.
c. Indien de inflatie volgens het CBS in op enig moment boven de 15% per jaar stijgt.
De aangepaste tarieven worden minimaal 40 dagen voor ingangsdatum bekend gemaakt per e-mail naar het door stallinggebruiker aangegeven e-mailadres, en op de internetsite van stallinghouder. Stallinggebruiker is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden per ingangsdatum van de nieuwe tarieven zonder opzegtermijn.
10.De openingstijden worden vermeld op de bijlage en kunnen worden aangepast en gepubliceerd op de wijze en momenten zoals gesteld in artikel 9.
11.Aan het begin van de stallingperiode dient een voorschot te worden betaald ten bedrage van 5 maal het ophaal-tarief aangevuld met 5 maal het breng-tarief voor de te berekenen variabele kosten van onder andere het ophalen en/of bezoeken van het gestalde. Aan het einde van ieder stallingjaar wordt dit voorschot weer aangevuld tot het in de bijlage vermelde bedrag middels dezelfde factuur waarop de betaling voor het komende jaar vermeld is.
12.Indien de bank van stallinghouder de mogelijkheid biedt aan stallinghouder tot Euro-incasso, en stallinggebruiker hiervoor een door stallinghouder verstrekte, volledig en duidelijk ingevulde, geldige, schriftelijke machtiging ten bate van Euro-incasso afgeeft aan stallinghouder vervalt na één maand het bepaalde in artikel 11. De eerste zin van artikel 12 geldt niet wanneer twee keer in één jaar de bedoelde Euro-incasso niet inbaar bleek.
13.Stallinghouder is gerechtigd te factureren voor een heel jaar. Na ontbinding van de overeenkomst dient stallinghouder het door stallinggebruiker teveel betaalde stallinggeld, alsmede het niet verbruikte deel van het voorschot zoals omschreven in artikel 11, na aftrek van te betalen kosten die het reeds betaalde voorschot te boven gaan, en na aftrek van nog door stallinggebruiker te betalen bedragen, over te maken op de bankrekening van stallinggebruiker waarvan stallinggebruiker de laatste betaling betaald heeft. Stallinggebruiker heeft geen recht op restitutie van renten of incassokosten.
14.Alle kosten kunnen alleen per bank worden voldaan. Dus niet contant, per pin of per creditcard.
15.Enig onderverhuur, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.
16.Indien stallinggebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, danwel de tijdige betaling van een Euro-incasso, is stallinggebruiker van rechtswege in verzuim. Stallinggebruiker is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat stallinggebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Tevens wordt op het gestalde van rechtswege een pandrecht gevestigd, tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien het pandrecht een jaar of langer gevestigd is, is de stallinghouder gerechtigd het gestalde te verkopen of te doen laten verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.
17.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Veiligheid:
18.Roken is op het gehele terrein van de stalling, zowel buiten als in de bedrijfsgebouwen verboden.
19.De stallinggebruiker is verplicht om voor aflevering aanwezige gasflessen uit het gestalde te verwijderen.
20.De stallinggebruiker is verplicht om voor aflevering van aanwezige accu('s) minimaal een pool van de accu blijvend los te maken, danwel de accu('s) uit het gestalde te verwijderen.
21.Het gebruik van een disselslot of wielklem is gewenst waarbij een sleutel aan de stallinghouder ter beschikking wordt gesteld.
22.Het is niet toegestaan om waardevolle goederenen in het gestalde achter te laten en/of op onwettige wijze verkregen goederen te stallen, danwel in het gestalde achter te laten.
23.Indien niet aan het gestelde in de artikelen 18, 19, 20, 21 of 22 voldaan wordt, zijn alle hieruit voortvloeiende risico's en alle hieruit voortvloeiende, zowel directe als indirecte kosten voor rekening van de stallinggebruiker.
Verplichtingen en rechten van stallinggebruiker:
24.Stallinggebruiker dient een afspraak te maken om het gestalde te brengen, te bezoeken, of op te halen. Stallinggebruiker maakt de afspraak bij voorkeur in de agenda op de site van stallinghouder, www.caravanstallingmulder.nl. Indien stallinggebruiker niet over internet beschikt of kan beschikken dient stallinggebruiker zo spoedig mogelijk, doch ten minste 1 werkdag van tevoren te bellen, om een afspraak te maken. Omdat er maar een beperkt aantal caravans tegelijk gehaald of gebracht kunnen worden is het verstandig eerder een afspraak te maken, dit voorkomt teleurstelling. Kom op de afgesproken tijd, dit voorkomt lange wachttijden. Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren de afspraak afgezegd wordt, wordt de afspraak niet in rekening gebracht.
25.Bij het ophalen van het gestalde moet het kentekenbewijs desgewenst op verzoek worden getoond.
26.Werkzaamheden en dergelijke aan het gestalde zijn in de stalling niet toegestaan. Het is in het inpandige deel van de stalling niet toegestaan verkoopacties te ondernemen.
27.Indien stallinggebruiker zijn eigendom verkoopt en een ander object wil stallen danwel het gestalde wil vergroten of verkleinen dient stallinggebruiker vooraf aan stallinghouder te vragen of er ruimte beschikbaar is. Indien er ruimte beschikbaar is, worden reeds betaalde kosten 100% verrekend. Indien er geen ruimte beschikbaar is, kan de overeenkomst alleen ontbonden worden conform artikel 48 en verder.
28.Indien stallinggebruiker zijn eigendom verkoopt en geen ander object wil stallen en de nieuwe eigenaar van het gestalde wil gebruik maken van dezelfde plaats in de stalling wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 48, de overeenkomst, met ingang van de stallingovereenkomst van de nieuwe eigenaar, ontbonden en worden reeds betaalde kosten 100% verrekend met de nieuwe eigenaar. Er vindt geen restitutie plaats.
29.Stallinggebruiker is gehouden bij wijziging van het postadres, e-mailadres en/of telefoonnummer hiervan stallinghouder onverwijld in kennis te stellen.
30.Indien de juiste apparatuur hiervoor naar behoren werkend beschikbaar is, is het stallinggebruiker toegestaan bij het halen en brengen van het gestalde de banden van het gestalde op druk te controleren en zo nodig op druk te brengen. Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door een defect of meetafwijking aan de benodigde apparatuur, ongeacht of stallinghouder van dit defect of meetafwijking op de hoogte is of zou moeten zijn.
Verplichtingen en rechten van stallinghouder:
31.De stallinghouder zal geen onbevoegden bij het gestalde toelaten.
32.Stallinghouder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens stallinggebruiker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
33.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop stallinghouder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor stallinghouder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van stallinghouder of van derden daaronder begrepen. Stallinghouder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat stallinghouder zijn verbintenis had moeten nakomen.
34.Stallinghouder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
35.De naam- en adresgegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, hetgeen uitdrukkelijk alleen toegankelijk is gesteld aan stallinghouder en/of zijn medewerkers. Tevens is stallinghouder gerechtigd de naam- en adresgegevens ter beschikking te stellen aan een incasso onderneming bij betalingsachterstand van stallinggebruiker. Aan een bedrijf ten bate van onderhoud aan het gestalde kan alleen na toestemming van stallinggebruiker gegevens beschikbaar worden gesteld. Deze gegevens worden verder aan niemand ter beschikking gesteld dan na bevel van het wettelijk bevoegd gezag.
Schade, aansprakelijkheid en verzekering:
36.De stallinggebruiker dient zelf het gestalde voldoende te verzekeren en water af te tappen; door stallinghouder niet te verzekeren risico's, zoals onder andere schade door vallend glas, vorstschade etc kunnen nooit aan de stallinghouder worden toegerekend.
37.Indien stallinghouder op enig punt aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
38.Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van door of namens stallinggebruiker niet, onjuiste danwel onvolledige verstrekte gegevens.
39.Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de producteigenschappen van het gestalde.
40.Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door weersomstandigheden zoals vorst, storm, blikseminslag, heftige regenval, hagel en sneeuwval.
41.Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door brand, oorlog, vandalisme, molest of van buiten komend onheil.
42.Stallinghouder is uitsluitend aansprakelijk voor directe door hem verwijtbaar veroorzaakte schade.
43.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van stallinghouder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan stallinghouder toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de stallinggebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
44.Stallinghouder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
45.De aansprakelijkheid van stallinghouder is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
46.De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van stallinghouder of zijn medewerkers.
47.Stallinggebruiker is aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, aan het eigendom van stallinghouder, stallinggebruiker of derden veroorzaakt door stallinggebruiker danwel de eigendommen van stallinggebruiker.
Opzeggen van de overeenkomst:
48.Indien de overeenkomst is aangegaan voor een periode van minder dan elf maanden wordt deze niet stilzwijgend verlengd. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een periode van elf maanden of meer wordt deze telkens stilzwijgend voor een periode van 1 maand verlengd. Het opzeggen van de overeenkomst kan alleen door de stallinggebruiker en / of stallinghouder per verlengdatum met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal één hele kalendermaand voor stallinggebruiker en met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal twee hele kalendermaanden voor stallinghouder.
49.Indien het gestalde na afloop van de overeenkomst door opzegging van stallinghouder niet uit de stalling is opgehaald, is stallinghouder gerechtigd het gestalde uit de stalling te verwijderen, of te doen laten verwijderen, voor rekening en risico van stallinggebruiker.
50.Indien het gestalde na afloop van de overeenkomst door opzegging door stallinggebruiker niet uit de stalling is opgehaald, is stallinghouder gerechtigd de overeenkomst met telkens een maand te verlengen totdat het gestalde is opgehaald. De kosten hiervoor dienen voldaan te zijn voordat stallinggebruiker over het gestalde kan beschikken. Stallinghouder is tevens gerechtigd het gestalde uit de stalling te verwijderen, of te doen laten verwijderen, voor rekening en risico van stallinggebruiker.
Print vriendelijke versie

Caravanstalling Mulder BV, Verbindingsweg 9, Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas ( Zuid Holland ), 06-22059612, KvK:24429699